Vezércikkek

1979/2.            Önkritikus történettudomány
1980/1             Emberi sors a történelemben
1981/1             Történelemkönyv – történelemtankönyv
1981/2             Történetírás és szociális érdeklődés
1981/3             Történetíró és jelenkor
1981/4             Történettudomány és a köznapi dolgok
1982/1             A magyar hadsereg a Horthy-korszakban
1982/4–5         Kérdések etnikumról, nemzetről a 20. század végén
1983/2             Történetszemlélet és a „segédtudományok”
1983/3             [Történetírás és a szabadidő-kultúra]  
1983/3             Nyár a külvárosban
1983/5–6         Történettudomány, egyháztörténet
1984/1             Atomháború
1984/5–6         Háborúk és a történetírás
1984/5–6         „...tisztelve egymás hitét, nyelvét, függetlenségét, szabadságát...”
1985/1             Egy vödör víz, avagy találkozásaim az „árulókkal”
1985/2             A reform
1985/3             [A magyar arisztokráciáról]
1985/5–6         Választások után
1986/1             Együttélők
1986/5–6         Régi és új utakon. Jegyzetlapok a „hatvanas évekről”
1987/1             Nemzeti jellemvonások? Baráti (ellenséges) szomszédok?
1987/2             Ember, természet és az új történetszemlélet
1987/4             Nemzet, államnemzet, kultúrnemzet
1987/5–6         A sztálini rendszer és kritikusai
1988/1             A bürokrácia
1988/2–3         Diplomácia a történelem mérlegén
1988/2–3         Felekezet és társadalom
1988/4             Egyesülés, 1948. június 12. Párt és politika, 1948–1988
1988/5             Hitleri Németország, sztálini Szovjetunió
1988/6             Kérdőjelek 1956-ról
1988/6             Kérdőjelek az érdekképviseletről
1989/1–2         Egyéniség és társadalom
1989/1–2         Törvénysértők. [Hozzászólás a filmhez]
1989/3             Temetés, újratemetés. [Nagy Imre újratemetéséről]
1989/4–5         A történelem védelmében. 1956
1989/6             Emigráció és nemzeti történelem
1990/1             Ránki György (1930–1988)
1990/1             Kérdések a két világháború közötti Magyarország kutatásáról
1990/2             Visszaélés a történelemmel
1990/2             Három reform Magyarországon. Előtanulmány
1990/3             Trianon tegnap és ma
1990/4             Rendszerváltás, História
1990/4             Német–magyar kapcsolatok. Tegnap, ma
1990/5–6         Politikus, magánember és a „korszak”. [Horthy Miklós]
1990/5–6         Európa Intézet – Budapest
1991/1             Az új történetírásról
1991/2–3         Európa és a mi új nemzettudatunk
1991/2–3         Egy rendszer összeomlása után
1991/2–3         Új típusú kapcsolatrendszer
1991/2–3         Történetírás 1989 után
1991/4             Az ún. Kádár-korszak kutatásáról. Tézisek, kérdések
1991/5–6         A mi egyházaink. Kérdőjelek múltról, jövőről
1991/5–6         Egyház és kormányzati politika, 1989
1991/5–6         Őstörténet, 1991
1992/1             Városépítők, államalkotók Temesvár
1992/1             A Szovjetunió és a kis országok
1992/1             Tudomány és államnemzeti képviselet
1992/2             Kérdések rossz döntésekről. Magyarország 1941-ben
1992/2             Az 1941. június 26-i minisztertanácsi ülés
1992/3             Politika a forradalom nevében. Rákosi Mátyás
1992/4             Jugoszlávia, 1991–1992
1992/5–6         Hová tartozunk? Nyugat-, Kelet- és Közép-Európa
1992/7             Értékmentés, európaiság, a mértékletesség erkölcse
1992/8             Szlovákiáról
1992/10           Ünnepeink, 1945–1990. Tanulmányvázlat
1992/11           A kisebbségi kérdés Közép-Európában tegnap és ma
1993/1             Ki a magyar?
1993/2             A polgár és az ő társaságai
1993/5–6         Pozitív múltszemléletet!
1993/5–6         Nacionalizmus, nemzetállam, nemzeti középosztály
1993/7             Rendszerváltás és évszázados „lemaradás”
1993/9–10       Rendszerváltás, oktatáspolitika, történelemtanítás
1994/1             Háborús bűnök és a történettudomány
1994/2             Magyarország, 1944
1994/4             Emlékbeszéd Benda Kálmán ravatalánál
1994/4             Javaslat Vanyó Tihamér doktori téziseinek elbírálására
1994/5–6         Az Osztrák–Magyar Monarchia mai szemmel
1994/7             Szomszédok, régiók, integráció
1994/8             Wellmann Imre (1909–1994)
1994/8             A keleti fronton 1944. augusztus–október
1995/1             Elherdált évtized?
1995/3             Nemzeti kisebbség, tudomány, tudománypolitika
1995/4             Ember, település, természet
1995/5–6         Trianon tegnap és ma
1995/8             Rendszerváltás. Kérdések a jövőről, 1990–1995
1995/9–10       „Forradalom után”
1996/3             Elvándorlás, kitelepítés
1996/4             Szovjet zóna és proletárdiktatúra, 1954-1990
1996/7             Európaiság, nyitottság, nemzeti kultúra. A százesztendős Eötvös Kollégium
1996/8             Marad a szellem [Vörös Károly halálára]
1996/9–10       Konszolidáció tegnap és holnap
1997/1             A balsors nemzete?
1997/2             Kollektív felelősség – kollektív öngyilkosság
1997/2             Új tudósi magatartás
1997/3             Új reformkor
1997/4             A mi huszadik századunk
1997/5–6         A gyermek. Az emberszemléletű történetírásért
1997/8             József nádor, a polgár
1998/1             Kirekesztők, kisajátítók
1998/2             Kirekesztők, kisajátítók
1998/4             Kis nemzetek között
1998/4             Izrael fél évszázada
1998/5–6         Emberminőség, közösségmegtartás
1998/7             Amíg a szellem él...
1998/9–10       Történelemkutatás, történelemtanítás útkeresésben

1999/4             Üzemzavarok közgondolkodásunkban
1999/5–6         Természetismeret – társadalomismeret
1999/8             Szakály Ferenc sírjánál
1999/8             Tabuk ellen, a tévedés szabadságának védelmében
1999/9–10       Az ezeréves magyar államról
2000/1             Vadászat és természetgazdálkodás
2000/2             Az európai történelem kérdőjelei
2000/3             Agrárreform, társadalmi reform a századfordulón
2000/4             Trianon öröksége
2000/5–6         Az ezeréves magyar állam
2000/7             Űrkutatás, közgondolkodás, történettudomány
2000/9–10       Európa tegnap és ma
2001/1             A tudomány és a politika érdekeinek védelmében
2001/2             Háborús bűnök és történettudomány
2001/4             Vissza Európába
2001/5–6         Regionális történetszemlélet Közép-Kelet-Európában
2001/5–6         Történelemábrázolás, kortörténetírás – ecsettel

2001/7             Rendszerváltások és dinasztiák
2001/8             Történettudomány szeptember 11-e után
2001/9–10       „Rendszerváltás”, „átalakulás” Magyarországon
2002/1             Rendszerváltás: a „Gonosz” és a „Jó”
2002/2             Kitelepítések, kollektív felelősségek
2002/2             A rendszerváltás kutatása
2002/2             Széchenyi és művének értelmezése
2002/5–6         A természettörténet
2002/5–6         Megszállók, megszálltak
2002/7             Államvédelem a hidegháború korában
2002/8             A honszeretet újraértelmezése
2002/9–10       Rendszerváltásról, konszolidációról, állami-nemzeti szimbólumainkról
2003/1             Megbékélést keresve
2003/1             Irodalom és történelem
2003/1             Hóman Bálint pályájáról
2003/3             A Rákóczi-felkelésről
2003/3             Magyar történeti atlasz folytatásokban
2003/4             Magyarország a Monarchiában
2003/5–6         Félelem a megjelöléstől
2003/5–6         Állami és nemzeti zászló
2003/7             Az európai szociális államról
2003/8–9         Futball és történetírás
2003/8–9         A vendéglős. Fejér Miklós
2003/10           Halotti beszéd Antall Józsefről
2003/10           Nemzeti történelem kronológiában elbeszélve
2004/1             Az 1953. év krónikája
2004/2–3         Állam, nemzet, zsidóság
2004/2–3         Judaisztikai kutatások és a „csonka társadalom”
2004/4             Új történeti értékrend: biodiverzitás
2004/5             Európai Unió, Európa-történet
2004/6–7         Európa hanyatlása, lehetséges újraemelkedése
2004/8             Nemzetegyesítések az Európai Unióban
2004/9             Világháborús szerepünk újragondolása
2004/10           Az utolsó uralkodó
2005/1–2         Gaia-szemlélet a történetírásban
2005/5             Osztrák semlegesség, Magyarország, nemzetközi erőtér
2005/6–7         Az atomhasznosítás történetéből, 1945–2005
2005/8             Kilencven év: H. Balázs Éva születésnapjára
2005/9             Az emberiesség védelmének történetéből, 1945–98
2005/9             Balogh Sándor (1926–2004)
2006/1             Bio-, kulturális és politikai diverzitás. Megfontolások, kérdések Kína újkori történelméről
2006/3             Az iszlám „három virágkora”
2006/4             Kiűzés, deportálás, kitelepítés
2006/6–7         Ötven év után
2006/6–7         Magyarország betagolása a szovjet zónába
2006/6–7         A proletárdiktatúra kiépítése Magyarországon, 1947–1953
2006/6–7         Egyházak, egyházpolilika, 1945–56
2006/6–7         Desztalinizáció a szovjet zónában, 1953–57
2006/6–7         A desztalinizáció első hulláma Magyarországon, 1953–56
2006/6–7         Nagy Imréről
2006/6–7         A desztalinizáció második hulláma. Magyarország a XX. kongresszus után
2006/6–7         Kádár Jánosról
2006/8–9         Gyengülő államhatalom, erősödő népmozgalom
2006/8–9         A vidék 1956-ban
2007/1             Iszlám–keresztény háborúk, együttélés
2007/2             Koszovó és a mi Európai Uniónk
2007/3             Lemaradó Magyarország
2007/4             Gyalázások...
2007/5–6         Közép-Kelet-Európa államai és a magyar honfoglalás
2007/7             Az ökológiai szemlélet történetéhez. Megjegyzések a tudomány szerepéről
2007/8             Megbékélni történelmünkkel, felismerni érdekeinket
2007/9–10       Kosáry Domokos temetésére
2008/1             Kodály Zoltán öröksége, 2008
2008/2             A történettudomány közhasznáról
2008/4–5         Tisztázás a múltról, megbékélés a jövőért
2008/4–5         Egy szakma „küldetése”
2008/6–7         Magyar kisebbségek
2008/9             Az őszirózsás forradalom – 90 év után
2009/1             Az orosz és a szovjet-orosz történelem újragondolása
2009/2             Engel Pál. A középkor csodálata
2009/2             Húsz év után: újra kell gombolni a mellényt
2009/3             Természettörténet: új irány a kutatásban
2009/5–6         Történetírásaink a felbomlásról, 1918–2008
2009/8             Magyarország a szovjet zónában és a rendszerváltásban, 1945–1990
2010/1–2         Szerb–magyar történelmi repertórium
2010/4             A vulkánok szerepe a Föld történelmében
2010/6–7         A víz, az ember történelme, jövője
2010/6–7         A hazai vízgazdálkodás, Duna-stratégia történeti vitakérdései, 1920–2009
2010/9–10       Húsz év után: újra kell gombolni a mellényt
2010/9–10       A világnézeti forrongás kora
2011/1–2         Történelmi megbékélés, de hogyan?
2011/5–6         Nyitás Dél felé
2011/7             Kulturális forradalom tegnap
2011/9–10       Együttéléstől a tömeggyilkosságig
2012/1             Rendszerváltás, kisebbségpolitika, kultúrkülpolitika, 1989–1990
2012/2             A tudomány közhaszna. Csak szabadon szárnyal a szellem
2012/3             „Előjátékok” Lisztről, polgárosulásról
2012/3             Európában. Tegnap. Ma. Holnap. Beköszöntő
2012/4             Kína, kínaiak Európában, Magyarországon
2012/5–6         A tudományos megismerés természetéről. Horthy Miklósról tegnap, ma
2012/9–10       Rendszerváltásból rendszerválságba?