Iratok a Vajdaság történetéhez

2011. november 9.
A Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság magyar tagozata és az MTA Történettudományi Intézete kiadásában, szűk egy évvel a bizottság létrejötte után, napvilágot látott A szerb–magyar együttélés történetéhez. Források/Iz istorije mađarsko–srpske koegzistencije. Izvori könyvsorozat (sorozatszerkesztő: Glatz Ferenc és Gecsényi Lajos) első kötete, Iratok a Vajdaság történetéhez a szerbiai levéltárakban, 1944–1948/Dokumenti iz istorije Vojvodine 1944–1948 u srpskim archivima címmel. A kötethez Glatz Ferenc bizottsági elnök, akadémikus írt előszót.
A Fodor István zentai levéltár-igazgató által összeállított, számos vajdasági levéltáros – Nada Boroš, Mészáros Zoltán, Mezei Zsuzsanna, Molnár Tibor, Nagy Rozália, Lilijana Pénzes, Slobodan Stanić, Szűgyi Ferenc és Jugoslav Veljkovski – kutatási eredményeit integráló kétnyelvű kötet Belgrád, Újvidék, Fehértemplom, Nagybecskerek, Nagykikinda, Pancsova, Szabadka, Zenta, Zombor és Mitrovica levéltáraiban az 1944–1948 között elkövetett megtorlásokkal kapcsolatos fondok jegyzékét tartalmazza. A kiadvány alapvető segédlete minden, a téma iránt érdeklődő kutatónak.

A „kínai csoda” – külön út, vagy a jövő útja?

2011. október 17.
Megjelent a Glatz Ferenc szerkesztette História történetpolitikai folyóirat 2011/7. száma, benne a szerkesztő Kulturális forradalom tegnap című vezércikkével. A 2011-es múzeumi évad egyik szenzációja, a hatalmas tömegeket vonzó bécsi Kína-kiállítás kapcsán egy euroatlanti neveltetésű ember kételyeit fogalmazza meg a diktatúra látszólagos – vagy valódi – hatékonyságáról, a maga demokráciájának látható esendőségéről.

Az együttéléstől a tömeggyilkosságokig

2011. szeptember 30.
Az MTA Történettudományi Intézete és Társadalomtudományi Központja, valamint a Glatz Ferenc igazgatta Budapesti Európa Intézet közös rendezésében került sor Az együttéléstől a tömeggyilkosságokig a Balkánon a 20. században c. nemzetközi konferenciára, osztrák, német, szerb és magyar történészek-levéltárosok részvételével.

„Történelmi konfliktusok feloldása a Duna-medencében”

2011. szeptember 29.
Auflösung historischer Konflikte im Donauraum (Történelmi konfliktusok feloldása a Duna-medencében) címmel nemzetközi szerzőgárdát felvonultató kötet jelent meg Glatz Ferenc professzor 70. születésnapja tiszteletére. Az ünnepélyes átadás keretében a kötet szerkesztője, Arnold Suppan, az Osztrák Tudományos akadémia főtitkára méltatta a történész és tudományszervező Glatz nemzetközi eredményeit. Ralph Melville, a mainzi Institut für Europäische Geschichte korábbi igazgatója az elmúlt évtizedek nemzetközi tudományos kapcsolatait megalapozó, közös ifjúkori indulást idézte fel. Dr. Herbert Batliner szenátor méltatásában a Glatz Ferenccel 1990-ben közösen alapított Europa Institut Budapestre és annak az európai szellemi elit mozgósításában elért vívmányaira emlékezett. Az ünnepelt német nyelvű előadásban köszönte meg a kötetet.

Magyar történettudomány az ezredfordulón

2011. június 15.

Az ELTE Bölcsészettudományi Kara dísztermében rendezett ünnepi ülésen köszöntötték Glatz Ferenc akadémikust, egyetemi tanárt 70. születésnapja alkalmából. Mezey Barna, az egyetem rektora, Dezső Tamás, a bölcsészkar dékánja, valamint a születésnapi kötet szerkesztői: Izsák Lajos és Gecsényi Lajos méltatták Glatz professzor történészi, oktatói munkásságát, iskolateremtő tevékenységét. Az ünnepelt A történettudomány tegnap, ma és holnap címmel adott szubjektív hangú visszatekintést mestereiről, a történész szakmában is nélkülözhetetlen toleráns magatartásról, a jövő terveiről. Áttekintette az 1970–2010 közötti európai és hazai történetírás fejlődésének több, szerinte fontos módszertani és tematikai szempontjait, érintve saját működésének (Történész Világszövetség, História, természettörténet stb.) terréniumait. Külön kiemelte a világ- és Európa-történeti szempont jelenlétét az elemzésekben, a nemzetközi szakirodalom ismeretét, a fiatal tehetségek állandó jelenlétének fontosságát a tudományos műhelyekben.
Az ünnepi alkalomra Magyar történettudomány az ezredfordulón címmel tanulmánykötet készült történészkollégái, tanítványai írásaiból, amelyeket a szerkesztők a Glatz Ferenc által legszívesebben művelt témák köré csoportosítottak. A kötet tartalmazza Glatz szakmai életműkrónikáját, a legfontosabb művek tartalmi kivonatával (Történész, tanár, tudományszervező. Adatok Glatz Ferenc honlapjáról).


Megállapodás a vajdasági kutatások támogatásáról

2011. május 31.
Glatz Ferenc akadémikus, az MTA Történettudományi Intézete igazgatója, a Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság Magyar Tagozatának elnöke és Korhecz Tamás, a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács elnöke Szabadkán megállapodást írtak alá. A megállapodás célja, hogy az 1941–1948 között a Vajdaságban elkövetett vérengzések és atrocitások pártatlan feltárását szolgáló kutatásszervezési bázist teremtsen és partnerintézményt szerezzen Szerbiában. A megállapodás értelmében a vajdasági operatív kutatásokat, adat- és visszaemlékezés-gyűjtést az MNT koordinálja és finanszírozza, annak szakmai felügyeletét pedig az MTA TTI végzi.
Glatz hangsúlyozta: nem Magyarországról kell a kutatást irányítani, hanem – magyar támogatással is – helyben, a Délvidéken kell megerősíteni az ottani kulturális-tudományos szervezeteket. Fontos, hogy Erdély és a Felvidék után a Délvidéken is újból felnőjön egy új, a helyi magyar nyelvű képzésben, kutatásban-publikálásban szakmailag erős nemzedék.
(Az aláírt megállapodás szövege a Tovább... » gombra kattintva olvasható.)
Tovább... »

Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság belgrádi ülése

2011. május 30.

Glatz Ferenc és Vojislav Stanovčić akadémikusok vezetésével Belgrádban tárgyalt a történelmi megbékélés Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottsága két tagozatának vezetősége. A bizottság elfogadta a magyar fél javaslatait a levéltári kutatások és a visszaemlékezés gyűjtésének szervezeti rendjéről, a szerbiai kutatásszervezési partnerség kiépítéséről, a szerbiai sírfeltáró bizottság vajdasági szekciójának létrehozásáról, a vegyes bizottság magyar nyelvű honlapjáról, az új forráskiadvány-sorozat indításáról, a 2011 őszén rendezendő nemzetközi konferenciáról és három nyelvű tanulmánykötet publikálásáról. A két tagozat elnöke, Glatz Ferenc és Vojislav Stanovčić erről szóló megállapodást írtak alá. (A megbeszélésekről kiadott angol nyelvű Nyilatkozat magyar fordítása a Tovább...» gombra kattintva olvasható. A bizottság munkájáról és a kutatásokról a http://www.magyarszerbmult.hu/ honlap nyújt állandó tájékoztatást.)


Tovább... »

Magyar–szerb megbékélés – tájékoztató a Nemzeti Összetartozás Bizottsága ülésén

2011. május 24.
A történelmi megbékélést érdekében tevékenykedő Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság Magyar Tagozata tájékoztatta az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságát (11. ülés) eddigi munkájáról. Glatz Ferenc akadémikus, a vegyes bizottság magyar tagozatának elnöke elmondta, hol tart a múltfeltárás, milyen politikai és erkölcsi támogatásban részesül a bizottság a magyar kormányzati körök részéről, de rámutatott arra is, hogy a további gyors és eredményes munka elengedhetetlen feltétele az erkölcsi biztatáson és politikai támogatáson túl mielőbbi hathatós anyagi támogatás nyújtása. A Nemzeti Összetartozás Bizottsága méltatta a Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság eddigi eredményeit, és biztosította, hogy lehetőségeihez mérten igyekszik közbenjárni a továbblépéshez szükséges feltételek biztosításáért.

A tudomány közhaszna

2011. május 5.

Az MTA Székházában rendezett ünnepi ülésen Glatz Ferenc akadémikust, az MTA korábbi elnökét (1996. május–2002. május) köszöntötték munkatársai, tisztelői 70. születésnapja alkalmából. Az ünnepségen a történészprofesszor – A tudomány közhaszna címmel – személyes hangvételű visszaemlékezésben, generációja szemével idézte fel az elmúlt fél évszázad, a hidegháború és a rendszerváltás időszakának köztörténeti és tudománytörténeti alapkérdéseit.
A volt elnök nevezte az Akadémiát a nemzet tanácsadójának, amelyik vállalkozik a nemzet és állam előtt álló európai, regionális és helyi gazdasági, társadalompolitikai lehetőségek feltárására és alternatív programok megfogalmazására, s ezeket a politikai döntéshozók és a társadalom elé terjeszti.
Az ünnepi alkalomra erre a feladatvállalásra utalva jelentetett meg tudóstársai írásaiból tanulmánykötetet (Akadémia, a nemzet tanácsadója) az MTA Társadalomkutató Központja, Láng István főszerkesztésében. A szerkesztők a 95 szerző jegyezte írásokat Glatz elnöki tevékenységének súlyponti kérdései köré csoportosították (nemzet-stratégiai tanulmányok; Akadémia kultúrnemzeti alapokon; a szaktudományok helyzetéről, jövőjéről; világképünk tudományos megalapozásáért; a társadalom-tudományok egyenrangúságáért; a kutatóhálózat konszolidációja; működőképes tudományszervezet, a rendszeresség programja). A kötet tartalmazza továbbá Glatz életútjának krónikáját, kiemelten a tudományszervezést, miniszterséget, akadémiai elnökséget bemutató eseményeket (Kutatóként az elnöki székben. Adatok Glatz Ferenc honlapjáról).


Tárgyi, írásos és szóbeli emlékek felhasználásának lehetőségei

2011. március 25.
A Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság Magyar Tagozatának oral history albizottsága tudományos tanácskozást tartott a bizottsági tagok, a visszaemlékezés-gyűjtés témakörében jártas szakemberek és délvidéki helytörténészek részvételével. Glatz Ferenc akadémikus nyitóelőadásában a tárgyi, írásos és szóbeli emlékek felhasználásának lehetőségeiről és a bennük rejlő veszélyekről értekezett.

 

    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 / 25