Publikációk

Saját könyvek
 • Történetíró és politika. Szekfű, Steier, Thim, Miskolczy felfogása nemzetről és államról. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1980. 235 p.
 • Der Zusammenbruch der Habsburger Monarchie und die ungarische Geschichtswissenschaft. Studia Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 180. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1980. 20 p.
 • Nemzeti kultúra – kulturált nemzet 1867–1987. Budapest, Kossuth Kiadó, 1988. 432 p.
 • Történetírás korszakváltásban. Budapest, Gondolat Kiadó, 1990. 354 p.
 • Europa und Ungarn. Die neue Kulturpolitik nach der Öffnung. Kleine Schriften 17. Vaduz, Verlag der Liechtensteinischen Akademischen Gesellschaft. 1991. 20 p.
 • A kisebbségi kérdés Közép-Európában tegnap és ma. História Plusz, 1992/11. p. 62
  • Angolul: Minorities in East-Central Europe. Historical analyses and a policy proposal. Budapest, Europa Institut Budapest, 1993. 63 p.
  • Németül: Minderheiten in Ost-Mitteleuropa. Historische Analyse und ein Politischer Verhaltenskodex. Budapest, Europa Institut Budapest, 1993. 65 p.
  • Szlovákul: Otázka Mensín v Strednej Európe. Historická Analyza – Politické Odporúcania. Budapest, Europa Institut Budapest, 1993. 61 p.
  • Románul: Minoritasti in Europa Centrala. Analiza istorica si un Cod al comportamentelor. Budapest, Europa Institut Budapest, 1993. 63 p.
 • Wissenschaftspolitik um die Jahrtausendwende. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1999. 142 p.; Magyarul: Tudománypolitika az ezredforduló Magyarországán. Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai Kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. Műhelytanulmányok (Szerk.: Burucs Kornélia) Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, 1998. 123 p.
 • Tudománypolitikai reformról, Akadémiáról. Beszédek, cikkek, jegyzetek 1996–1997  (Szerk.: Burucs Kornélia) Budapest, Pannonica Kiadó, 2002. 582 p.
 • Új szintézis felé. Beszédek, cikkek, jegyzetek 1998–1999 (Szerk.: Burucs Kornélia) Budapest, Pannonica Kiadó, 2002. 518 p.
 • Helyünk Európában. Beszédek, cikkek, jegyzetek 1999–2000 (Szerk.: Burucs Kornélia) Budapest, Pannonica Kiadó, 2003. 543 p.
 • Magyar millennium Európában. Beszédek, cikkek, jegyzetek 2000–2002 (Szerk.: Burucs Kornélia) Budapest, Pannonica Kiadó, 2004. 720 p.
 • Új vidékpolitika. (Párbeszéd a vidékért sorozat) Budapest, MTA Társadalomkutató Központ, 2008. 270 p.
 • Történetírásról, történettudományról, historiográfiáról. [Az ELTE Bölcsészettudományi Kar Bevezetés a magyar történetírás történetébe c. tantárgyához.] Budapest, 2009. 172 p.
Könyvek társszerzővel
 • Az 1944. év históriája (Összeállította és társszerzőkkel írta.) Budapest, Lapkiadó Vállalat, 1985. 175 p.
 • Gesellschaft, Politik und Verwaltung in der Habsburgermonarchie 1830–1918. (Hrsg.: Ferenc Glatz– Ralph Melville.) Wiesbaden–Budapest, Franz Steiner Verlag – Akadémiai Kiadó, 1987. 378 p.
 • Magyarok a Kárpát-medencében (Társszerzőkkel írta, szerkesztette, összeállította.) Budapest, Lap- kiadó Vállalat, 1988. 335 p.
 • Etudes Historiques Hongroises 1990. I–VII. (Szerk. és a kötetek bevezetőit írta.) Budapest, MTA TTI, 1990. I. Settlement and Society in Hungary. 319 p.; II. Ethnicity and Society in Hungary. 456 p.; III. Environment and Society in Hungary. 294 p.; IV. European Intellectual Trends and Hungary. 210 p.; V. Reformists and Radicals in Hungary. 221 p.; VI. The Stalinist Model in Hungary. 138 p.; VII. The Selected Bibliography of Hungarian Historical Science 1895–1989. 174 p.
 • Palatin Josephs Schriften. Vierter Band 1809–1813. Zusammengestellt und Kommentiert von Sándor Domanovszky (Herausgegeben und Eingeleitet von Ferenc Glatz) Budapest, Akadémiai Kiadó, 1991. 803 p.
 • Technika, művelődés. Válogatás Hajnal István kiadott és kiadatlan írásaiból. (Szerkesztette, válogatta, sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt, a jegyzeteket és az összekötő szöveget írta.) Budapest, MTA TTI, 1993. 472 p.
 • A magyarok krónikája (Szerkesztette, összeállította, a kronológiát, az áttekintő fejezeteket és a számos szócikket írta.) Gütersloh, Officina Nova, 1995. 816 p.
 • Hungarians and Their Neighbors in Modern Times, 1867–1950. (Ed.: Ferenc Glatz) New York, Columbia University Press, 1995. 347 p.
Válogatott tanulmányok
 • Klebelsberg tudománypolitikai programja és a magyar történettudomány. Századok, 1969/5–6. pp. 1176–1200.
 • Bürgerliche Entwicklung. Assimilation und Nationalismus in Ungarn im XIX. Jhrdt. Acta Historica, 1975/1–2. pp. 153–169.
  • Magyarul: Nacionalizmus és polgári fejlődés. Eszmetörténet – társadalomtörténet. Történelmi Szemle, 1974/1–2. pp. 248–260.
 • Kérdések a történelem elméleti problémáinak tanulmányozásáról és a történettudomány marxista elméletéről. In: Történetelméleti és módszertani tanulmányok. Budapest, Gondolat Kiadó, 1977. pp. 131–150.
 • Tárgyi emlékek és történeti muzeológia. (Az újkori muzeológia mint történeti forrástan és kultúrtörténet.) In: Glatz Ferenc: Történetírás korszakváltásban. Budapest, Gondolat Kiadó, 1990. pp. 110–133.; Uez: Századok, 1978/1. pp. 134–153.
 • Domanovszky Sándor helye a magyar történettudományban. Századok, 1978/2. pp. 211–234.
 • Domanovszky Sándor (1877–1955). In: Domanovszky Sándor: Gazdaság és társadalom a középkorban. Budapest, Gondolat Kiadó, 1979. pp. 5–16.
 • Oral History and source criticism. In: XVe Congres International des Sciences Historiques. Rapport I. Grands Theme et Methodologie, 1980. Etidura Academiei Republic Socialiste Romania, 1980. pp. 570–578.
  • Magyarul: A szóbeli források és kritikájuk. Századok, 1980/6. pp. 1009–1018.
 • Backwardness, Nationalism, Historiography. East European Quarterly, 17. 1. March, 1983. pp. 31–40.
 • Történetíró, nemzet, társadalom. In: Szekfű Gyula: Forradalom után. Budapest, Gondolat Kiadó, 1983. pp. I–XXXI.
 • Thesen zur Methodologie von Quelleneditionen des 19–20. Jahrhunderts (Quellenkunde–Quellen- edition). In: Comite International des Sciences Historiques XVIe congres international des sciences historiques. Rapports II. Sections chronologiques (II). Stuttgart, 1985. pp. 673–683.
 • Történetírásunk és az utóbbi negyven esztendő. (Azonosságtudat történelemhez, nemzethez, társadalomhoz.) In: Glatz Ferenc: Nemzeti kultúra – kulturált nemzet, 1867–1987. Budapest, Kossuth Kiadó, 1988. pp. 402–423; Uez: Valóság, 1986/4. pp. 1–14.
 • Ember, természet és az új történetszemlélet. História, 1987/2. pp. 23–24.
 • Ungarische Historiker – Historiker der Habsburgermonarchie 1830–1918. In: Gesellschaft, Politik und der Verwaltung in der Habsburgermonarchie 1830–1918. Wiesbaden – Budapest, Franz Steiner Verlag – Akadémiai Kiadó, 1987. pp. 1–22.
 • Ungelöste Probleme in der Erforschung des zweiten Weltkrieges. In: Ostmitteleuropa im Zweiten Weltkrieg. Historiographische Fragen. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1987. pp. 231–253.
 • Music, Political Thinking, National Ideas. The social and cultural Background of the Kossuth Symphony. In: Bartók and Kodály revisited. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1987. pp. 69–78.
 • Das Deutschtum in Ungarn in der Zeit industriellen Entwicklung. In: Deutschland und Europa in der Neuzeit. Festschrift für Karl Otmar Freiherr von Aretin zum 65. Geburtstag. Stuttgart, Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, 1988. pp. 685–696.
 • Három nemzedék története a hetedik szemével. In: Szekfű Gyula: Három nemzedék és ami utána következik. Budapest, Maecenas, 1989. pp. I–XXXVIII.
 • Rendszerváltás – Átértékelés – Szintézis. Előszó a „Hóman–Szekfűhöz”. Budapest, Maecenas, 1990. 52 p.
 • Konzervatív reform – kultúrpolitika (Gróf Klebelsberg konzervatív reformeszméi) In: Tudomány, kultúra, politika. Gróf Klebelsberg Kunó válogatott beszédei és írásai (1917–1932) Budapest, Európa Kiadó, 1990. pp. 5–26.
 • Staat, Nation, Geschichtsschreibung [Előadás 1989. október 26-án Bécsben, az Osztrák Köztársaság nemzeti ünnepén.] Europäische Rundschau, 1990. 1. Winter pp. 123–129.
 • Palatin Joseph und seine Schriften. In: Palatin Josephs Schriften. Vierter Band 1809–1813. (Heraus- gegeben und Eingeleitet von Ferenc Glatz) Budapest, Akadémiai Kiadó, 1991. pp. 17–56.
 • Konfession und Gesellschaft in Ungarn im 20. Jahrhundert. In: Nachdenken über Geschichte. Beiträge aus der Ökumene der Historiker in memoriam Karl Dietrich Erdmann. Neumünster, Karl Wachholtz Verlag, 1991. pp. 577–593.
 • Territorium – Verwaltung – Nation. Historische Wurzeln der Nationalitätenkonflikte Mitteleuropas. pp. 81–118.; Ungarn. pp. 199–212. In: Demokratie und Marktwirtschaft in Osteuropa. Strategien und Optionen für Europa (Hrsg.: Werner Weidenfeld) Gütersloh, Verlag Bertelsmann Stiftung, 1993.
 • Reform und Systemwechsel in Ungarn 1989–1991. In: Vom Totalitarismus zum Pluralismus. Beiträge zur politischen Situation in den ehemaligen Ostblockstaaten. (Redaktion: Dr. Alfred Rumpf) Wien, Paul Lazarsfeld–Gesellschaft, 1993. pp. 57–70.
 • István Hajnal und die Historiographie. In: Kultur und Politik in Österreich und Ungarn. (Begegnungen an der Donau) (Hrsg.: Peter Hanák, Stefan Malfer, Waltraud Heindl, Éva Somogyi) Wien–Köln–Weimar, Böhlau, 1994. pp. 129–152.; Magyarul: Hajnal István történetírása. Valóság, 1988/3. pp. 52–69.
 • Politics and Historical Science in the Countries of the Soviet System. Introduction. In The Soviet System and Historiography, 1917–1989. The Influence of Marxism-Leninism on the Historical Sciences. Preliminary Papers for the Montréal Session (Ed. Ferenc Glatz) Budapest, Institute of History of the Hungarian Academy of Sciences, 1995. pp. 7–24.
 • Die deutsche Einheit, deutsche Frage gestern und heute. Festrede. In: Festakt des Sächsischen Landtags zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 1996. (Hrsg.: vom Sächsischen Landtag) Heft 12. Dresden, 1996. pp. 16–36.
 • Vergleichende Untersuchung der Länder der sowjetischen Zone (Vorschlag zur Thematik einer Konferenzreihe) In: A gazdaságtörténet kihívásai. Tanulmányok Berend T. Iván 65. születésnapjára. Challenges of Economic History. Essays in Honour of Iván T. Berend. (Szerk.: Buza János, Csató Tamás, Gyimesi Sándor) Budapest, 1996. pp. 339–358.
 • Lösungsansätze für Minderheitenkonflikte. Vorschläge für einen Verhaltenskodex. Internationale Politik, 1997. október. nr. 10. 52 Jahr. pp. 11–18.
 • Tudományos-technikai forradalom — tudománypolitika — Akadémia. Magyar Tudomány, 1997/5. pp. 513–564.
 • Vízgazdálkodás, kutatás, társadalom, 1997. In: Vízgazdálkodás Magyarországon. (Szerk.: Somlyódy László.) Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, 2001. pp. VII–XXIV.
 • Hungary at the Turn of the Millennium. In: Die k. u. k. Armee. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest. Band 6. (Hrsg.: Ferenc Glatz) Budapest, Europa Institut Budapest, 1998. pp. 9–30.
  • Magyarul: Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. In: Globalizáció és nemzeti érdek. (Szerk.: Glatz Ferenc) Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, 1997. pp. 21–45.
 • Seven proposals about the Danube. In: The fabric of modern Europe. Studies in social and diplomatic history. Essays in Honour of Éva Haraszti Taylor on the occasion of her 75th birthday. (Ed. by Attila Pók) Nottingham, Astra Press, 1999. pp. 219–224.
 • A jövő Akadémiája. Kérdések múltról, jelenről, jövőről. In: Glatz Ferenc: Új szintézis felé. Beszédek, cikkek, jegyzetek, 1998–1999. Budapest, Pannonica, 2002. pp. 155–183.
 • A korona és korunk szellemtörténete. In: Glatz Ferenc: Helyünk Európában. Beszédek, cikkek, jegyzetek, 1999–2000. Bp., Pannonica, 2003. pp. 71–94.
 • Magyarország a szovjet zónában és a rendszerváltásban, 1945–1994. Források, adattárak Magyar- ország és a magyarság második világháború utáni történetéhez. In: Magyar millennium Európában. Beszédek, cikkek, jegyzetek 2000–2002. (Szerk.: Burucs Kornélia) Budapest, Pannonica Kiadó, 2004. pp. 585–595.
 • Az ezeréves magyar állam. Történelmi megfontolások. In: Közgyűlési előadások 2000. május. Millennium az Akadémián. I. kötet, Akadémiai Műhely-sorozat (Szerk.: Glatz Ferenc) Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, 2001. pp. 19–39.
  • Angolul: The Thousand-Year Old Hungarian State: Historical Considerations. East European Quarterly, XXXIV, No. 4. January 2001. pp. 391–418.
 • Darányi és kortársai. (Kérdőjelek a századforduló magyar történelmében.) In: Darányi Ignác-emlék- konferencia. (Szerk. Fehér György.) Budapest, Magyar Mezőgazdasági Múzeum, 2000. 11–32. old.
 • Neudenken der Geschichte Europas. In: „Rückkehr nach Europa” – die Wiederkehr der Geschichte (Hrsg.: Konstanze Frölich) München, Hypo Vereinsbank, 2000. pp. 42–50.
 • Information Society. The Nature of Industrial-Technological Revolutions. In: Jahrtausendwende 2000. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest. Band 12. (Hrsg.: Ferenc Glatz) Budapest, Europa Institut Budapest, 2001. pp. 149–162.
  • Magyarul: Információs társadalom. Az ipari-technikai forradalmak természetéről. Ezredforduló, 2000/3. pp. 19–26.
 • Die Europäische Union und die Sprachen (Weltsprachen, regionale Linguae francae, Muttersprachen und die deutsche Sprache) DUFU Deutschunterricht für Ungarn Ungarischer Deutschlehrerverband, 2001/1–2. pp. 12–22.
 • A történetírás válaszútja Közép-Kelet-Európában. Szinkron a történelemben, aszinkron a történet- írásban. In: Magyar évszázadok. Tanulmányok Kosáry Domokos 90. születésnapjára. (Szerk.: Ormos Mária) Budapest, Osiris Kiadó, 2003. pp. 7–24.
 • Wissenschaftsakademien und Wissenschaftspolitik in den einstigen sozialistischen Ländern. Schwer- punkt Ungarn. In: Die Berliner Akademien der Wissenschaften im geteilten Deutschland 1945–1990. (Herausgegeben von Jürgen Kocka) Berlin, Akademie Verlag GmbH, 2002. pp. 229–245.
  • Magyarul: Akadémia és tudománypolitika a volt szocialista országokban 1922–1999. Magyar Tudomány, 2002/4. pp. 494–506.
 • Regionális történetszemlélet Közép-Kelet-Európában. Történelmi Szemle, 2001/1–2. pp. 87–105.
 • Nemzeti történelem kronológiában elbeszélve. História, 2003/10. Melléklet
 • Gaia-szemlélet a történetírásban. História, 2005/1–2. pp. 2., 66–67.
 • A vidék közhaszna. Ezredforduló, 2005/3.
 • A vidéki Magyarország jövője. Vitaanyag. Ezredforduló, 2005/1–2. pp. 3–22.
 • Korunk kulturális körképéről (Naplójegyzetek, megjegyzések). In: Kultúra. Magyar Tudománytár 6. kötet (Szerk.: Marosi Ernő és Szabó B. István, főszerkesztő: Glatz Ferenc) Budapest, MTA Társadalomkutató Központ–Kossuth Kiadó, 2006. pp. 19–58.
 • Magyarország betagolása a szovjet zónába. Háború, demokrácia, új világtényezők, 1945–1948; A proletárdiktatúra kiépítése Magyarországon, 1947–1953. Modernizáció – kommunista módra; A desztalinizáció első hulláma Magyarországon. Nagy Imre kontra Rákosi Mátyás, 1953–1956; A desztalinizáció második hulláma. Magyarország a XX. kongresszus után. História, 2006/6–7. pp. 3–7, 8–12, 50–59, 77–83.; Gyengülő államhatalom, erősödő népmozgalom. A felkelés eszmevilága (1956. augusztus–október) História, 2006/8–9. pp. 3–9.; Az 1956. év krónikája. História, 2006/6–7., 8–9. 10. szám
 • Changes in Foreign Political Thinking, 2004–2006. (In Place of a Foreword) In: The European Union, the Balkan Region and Hungary. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest. Band 27. (Ed. by Ferenc Glatz) Budapest, Europa Institut Budapest–Social Research Center of HAS, 2007. pp. 7–18.
  • Magyarul: Váltás a külpolitikai gondolkodásban, 2004–2006. (Előszó helyett) In: A Balkán és Magyarország. Váltás a külpolitikai gondolkodásban? Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémián. I. Rendszerváltozás: piacgazdaság, társadalom, politika. (Szerk. Glatz Ferenc) Budapest, MTA Társadalomkutató Központ-Európa Intézet Budapest, 2007. pp. 7–16.
 • Balkan Policy and the Renaissance of Balkan Studies 2005. In: The European Union, the Balkan Region and Hungary. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest. Band 27. (Ed. by Ferenc Glatz) Budapest, Europa Institut Budapest–Social Research Center of HAS, 2007. pp. 21–35.
  • Magyarul: A Balkán-politika és a Balkán-kutatás reneszánsza, 2005. In: A Balkán és Magyar- ország. Váltás a külpolitikai gondolkodásban? Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémián. I. Rendszerváltozás: piacgazdaság, társadalom, politika (Szerk. Glatz Ferenc) Budapest, MTA Társadalomkutató Központ-Európa Intézet Budapest, 2007. pp. 19–32.
 • Vízgazdálkodás Magyarországon. Ezredforduló, 2007/1. pp. 18–21.
 • Komplex Duna-kutatás. In: Stratégiai kutatások 2006–2007. Kutatási jelentések. (Szerk.: Banczerowski Januszné, Baranyainé Szabó Piroska, Koncz István, Szemenyei István, Szentpéteri József) Budapest, MTA–Miniszterelnöki Hivatal, 2007. pp. 235–260.
 • Állam és nemzet Kelet-Európában. Avagy a történetírás közhasznáról. Történelmi Szemle, 2007/4. pp. 457–475.
 • Közép-Kelet-Európa államai és a magyar honfoglalás. A magyarok Európába érkezése. História, 2007/5–6. pp. 30–33., 36–41.
 • Die Europäische Union und Ungarn, 2006–2007. In: The European Union, the Balkan Region and Hungary. Vol. 2. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest. Band 28. (Ed. by Ferenc Glatz) Budapest, Europa Institut Budapest–Social Research Center of HAS, 2008. pp. 193–213.
 • Vízgazdálkodás a Kárpát-medencében: a Duna és a térségi versenyképesség. In: Stratégiai kutatások 2007–2008. Kutatási jelentések. (Cser Lászlóval) (Szerk.: Banczerowski Januszné, Koncz István, Bárdosi Vilmosné Horányi Krisztina, Szemenyei István, Horváth Csaba) Budapest, Magyar Tudományos Akadémia–Miniszterelnöki Hivatal, 2008. pp. 161–191.
 • Az MTA Történettudományi Intézet jövőjéről, 2007. Történelmi Szemle, 2008/1. pp. 1–10.
 • The policy of the Republic of Hungary vis-à-vis the Hungarian minorities living beyond its borders – a European approach. In: Csaba Tabajdi (Edited): Minorities of Europe unite! Minorités européennes, unissez-vous! Minderheiten in Europa vereint euch! EU-Ground Ltd., 2009. pp. 464–473.
  • Magyarul: Európai magyarságpolitika. A nemzetpolitika tennivalói a szakpolitikák terén. In: Tabajdi Csaba (szerk.): Pro minoritate Europae. Az európai kisebbségekért.  EU-Ground Kft., 2009. pp. 372-382.
 • Megjegyzések az ökológiai szemlélet múltjáról és jövőjéről.In: Az erőszak kultúrája. Fenntartható-e a fejlődés? (Összeállította és szerkesztette: Kóródi Mária) Budapest, Pallas Kiadó Kft., 2009. pp. 15–29.
 • Vízgazdálkodás a Kárpát-medencében. In: Stratégiai kutatások 2008–2009. Kutatási jelentések. (Szerk.: Banczerowski Januszné) Budapest, Magyar Tudományos Akadémia–Miniszterelnöki Hivatal, 2009. pp. 181–196.
 • A vidéki Magyarország jövője. In: Közös út? Magyarország nyer vagy veszít? A Közös Agrárpolitika jövője 2014-től: radikális reform vagy felszámolás? Az I. Magyar Agrárakadémia előadásai, vitái, dokumentumai. (Szerk.: Dr. Tabajdi Csaba) EU Ground Kft, 2009. pp. 211–230.
 • Egy könyvsorozat elé. Magyarország a szovjet zónában és a rendszerváltásban, 1945–1990. Források, adattárak Magyarország és a magyarság második világháború utáni történetéhez. In: Borhi László: Magyar–amerikai kapcsolatok 1945–1989. Magyarország a szovjet zónában és a rendszerváltásban. Források. (Sorozatszerkesztő: Glatz Ferenc) Budapest, MTA Történettudományi Intézet, 2009. pp. I–XI.
 • Világszemlélet-váltás, agrár- és vidékpolitika Európában, Magyarországon. Az európai tervezés fontosságáról, agráriumról, vidékről. In: Az európai és a magyarországi agrárpolitika jövője. Párbeszéd a vidékért-sorozat (Szerk.: Glatz Ferenc) Budapest, MTA Történettudományi Intézet – MTA Társadalomkutató Központ, 2010. pp. 15–36.
 • Staat und Nation in Osteuropa. In: Nation, Nationalitäten und Nationalismus im ostlichen Europa. Festschrift für Arnold Suppan zum 65. Geburtstag. (Hrsg.: Marija Wakounig, Wolfgang Mueller und Michael Portmann) Wien, LIT Verlag, 2010. pp. 163–176.
 • Lajos Thallóczy – Historiker der Habsburgermonarchie. In: Thallóczy Lajos a történész és politikus. Bosznia és Hercegovina múltjának felfedezése és a modern történettudomány (Szerk.: Dževad Juzbašić, Ress Imre) Sarajevo–Budapest, Bosznia és Hercegovina Tudományos és Művészeti Akadémia–MTA Történettudományi Intézete, 2010. pp. 19–29.
 • Világszemlélet-váltás, agrárium és vidékpolitika. In: Párbeszéd és összefogás a Közös Agrárpolitika megújításáért. A II. Magyar Agrárakadémia gondolatai, vitái és dokumentumai. (Szerk.: Dr. Tabajdi Csaba) EU Ground Kft. 2010. pp. 110–127.
 • Vízgazdálkodás a Kárpát-medencében. In: Stratégiai kutatások 2009–2010. Kutatási jelentések. (Szerk.: Szarka László, Horányi Krisztina, Horváth Csaba) Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2010. pp. 183–204.
 • National Minority Conflicts in East Central Europe – Past and Present, Causes and Solutions. In: Európa, nemzet, külpolitika. Tanulmányok Ádám Magda 85. születésnapjára. (Szerk.: Borhi László) Budapest, Aura Kiadó, 2010. pp. 61–76.
 • Szerb–magyar történelmi repertórium. História, 2010/1–2. pp. 2., 58–61.
 • A hazai vízgazdálkodás, Duna-stratégia történeti vitakérdései. História, 2010/6–7. pp. 64–65., 68–70.
 • Történetírás Magyarországon, 1949–1990. Történelmi Szemle, 2011/3. pp. 315–334.
 • Történelmi megbékélés, de hogyan? Szerbek, magyarok között… História, 2011/1–2. pp. 2., 51–62.
DVD
 • 1000 évről 100 percben. A magyar állam múltjáról, jövőjéről. [Tv-előadás, 2000. augusztus 20.] Szakály István filmje. DVD, 2005
 • Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest. 2011
 • Történetírásról, történettudományról, historiográfiáról. [Az ELTE Bölcsészettudományi Kar Bevezetés a magyar történetírás történetébe c. tantárgyához.] Budapest, 2009. 172 p.
Szerkesztések
 • 1963–1967 Századok folyóirat szerkesztőségi titkára
 • 1969–1985 Magyarország története tíz kötetben c. könyvsorozat szerkesztőségi titkára
 • 1976–1979 Történelmi Szemle folyóirat társszerkesztője
 • 1978–1983 Történetírók Tára könyvsorozat alapító sorozatszerkesztője (8 kötet)
 • 1979-től História folyóirat felelős szerkesztője
 • 1980–83 Magyarország történeti kronológiája I–IV. szerkesztőségi titkára, a III. (1848–1944) és a IV. (1940–1970) kötet szerkesztője
 • 1987-től Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok könyvsorozat alapító szerkesztője (38 kötet)
 • 1987-től Előadások a Történettudományi Intézetben füzetsorozat alapító szerkesztője (19 kötet)
 • 1990 Etudes Historiques Hongroises 1990. I–VII. (szerkesztette és a kötetek bevezetőit írta.) Budapest, MTA TTI, 1990. 319 p., 456 p., 294 p., 210 p., 221 p., 138 p., 174 p.
 • 1990 Magyarok Európában I–III. kötet szerkesztője
 • 1993-tól História Könyvtár alapító szerkesztője. (Alsorozatok: Adattárak és kronológiák: 8 kötet; Monográfiák: 21 kötet; Előadások a történettudomány műhelyeiből: 9 kötet; Okmánytárak: 4 kötet; Történeti bibliográfia: 4 kötet; Atlaszok: 1 kötet)
 • 1995-től Begegnungen. Schriftenreihe der Europa Institutes Budapest könyvsorozat szerkesztője (30 kötet)
 • 1997-től Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián könyvsorozat alapító szerkesztője (Alsorozatok: Összefoglalók: 40 kötet; Műhelytanulmányok: 28 kötet; Diszciplínaviták: 16 füzet)
 • 1997-től Ezredforduló folyóirat alapító szerkesztője
 • 1999–2002 Akadémiai műhely könyvsorozat alapító szerkesztője (Alsorozatok: Emlékbeszédek az MTA elhunyt tagjai felett: 2 kötet; Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián: 5 kötet; Közgyűlési előadások: 10 kötet; Tudomány Magyarországon. Országgyűlési jelentés: 2 kötet; A Magyar Tudományos Akadémia Almanachja: 2 kötet; A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézetei 29 füzet)
 • 2002-től Magyar Tudománytár alapító szerkesztője (6 kötet)
 • 2003 A Magyar Tudományos Akadémia tagjai I–III. kötet
 • 2007 Természettörténet könyvsorozat alapító szerkesztője
 • 2009 Indítja a Magyarország a szovjet zónában és a rendszerváltásban. Források c. forráskiadvány-sorozatot
 • 2009–2010 A Párbeszéd a vidékért periodika alapító szerkesztője
 • 2010 Indítja a Párbeszéd a vidékért kismonográfia-sorozatot
 • 2011 A szerb–magyar együttélés történetéhez. Források / Iz istorije mađarsko–srpske koegzistencije. Izvori könyvsorozat alapító szerkesztője